Снято с легкого трикоптера на камеру Boscam Explorer HD. Мозги KK2.0.